Lees hieronder onze brief richting het college en de raadsleden inzake de aankoop pand Wilgenhoekweg 33 teneinde het huisvesten van AMV.

College van Burgemeester en Wethouders en de Raadsleden Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV DOMBURG

Datum             :  13 maart 2024
Ons kenmerk  :
Behandelaars  : Jan H Kousemaker, Sander Lobbezoo
Onderwerp     : Randvoorwaarden AMV

Geachte dames en heren,

Tijdens de dorpsraadsvergadering van 6 maart is uw besluit inzake de aankoop pand Wilgenhoekweg 33 aan de orde geweest.

Er is ruimte gegeven om de besluitvorming te evalueren en om vooruit te kijken.

Naar aanleiding van deze bespreking willen wij het volgende onder uw aandacht brengen:

 • De zorg is geuit dat de bestuursovereenkomst tezamen met het amendement ruimte biedt om de huurperiode van 5 jaar te verruimen en het aantal jongeren te verhogen. Dit klemt temeer omdat de bestuursovereenkomst aangepast is op het verzoek van het COA. Dat de Raad hierover uiteindelijk zeggenschap heeft geeft niet de garantie dat deze mogelijke verruiming niet plaats zal vinden. Een dergelijk besluit is afhankelijk van de situatie en de standvastigheid van de dan zittende raadsleden;
 • De wethouder heeft aangegeven dat het amendement wel een slot op de deur zal zijn en dat een voorstel om verruiming afhankelijk zal zijn van de evaluatie die gemaakt zal worden door het participatie overleg. Een negatief advies zal tot gevolg hebben dat geen verruiming plaats zal vinden;
 • De wethouder heeft aangegeven dat de locatie alleen geopend zal worden als voldaan zal worden aan de te stellen veiligheidseisen. In dit kader wijzen wij u nogmaals in het kort op:
  • De noodzaak om adequate verlichting aan te leggen
  •  De noodzaak om voetpaden aan te leggen;
  • Voldoende personeel zowel in kwantiteit als kwaliteit;
  • Aanstellen van minimaal één aanspreekpunt binnen de Gemeente bij het ontstaan van mogelijke overlast.

Met vriendelijke groet,

Jan H. Kousemaker                            Sander Lobbezoo