Geachte raadsleden,

Middels deze brief doen wij u onze reactie op het raadsvoorstel inzake AMV toekomen.

 1. Besluitvorming

Het hierna te starten participatieproces lijkt geen onderdeel te vormen van de besluitvorming terwijl dit onderdeel een wezenlijk onderdeel is van de besluitvorming (zie voor mogelijke risico’s paragraaf 7 van dit schrijven).

Wij gaan er van uit dat de tekst van de bestuursovereenkomst onderdeel is van de besluitvorming ten aanzien van de koop van de woning.

 • Onze brief d.d. 9 februari

Wij zien onze brief van 9 februari niet separaat op de agenda staan terwijl wij verzocht hebben onze brief te agenderen. Onze brief hebben wij aan een groot aantal raadsleden mondeling toegelicht en gaan er van uit dat geen vragen meer resten. Wij verzoeken u onze brief alsnog te agenderen en wel vóór het raadsvoorstel zodat onze bezwaren voldoende aan de orde kunnen komen.

 • Raadsvoorstel

Wij lezen in het voorstel dat het college de verbinding met het dorp en de dorpsraad kwijtgeraakt is. Hier missen wij dat erkend wordt dat na 14 december feitelijk op geen enkele wijze overleg plaats gevonden heeft met het dorp dan wel de dorpsraad.

Het voorstel gaat uit van een maximaal aantal opvangplekken van 30. Dit is hoger dan het aantal van 25 wat u als opdracht meegegeven heeft en hoger dan ons standpunt zoals opgenomen in ons schrijven van 26 oktober

In het voorstel staat dat de keuze voor de locatie gemaakt is na raadplegen van bewoners en raadsleden. Ten aanzien van het raadplegen van bewoners is ons alleen bekend dat één van de insprekers deze locatie als alternatief gemeld heeft. Wij zijn in ieder geval niet geraadpleegd daar wij anders onze aandachtspunten wel onder de aandacht van het college gebracht zouden hebben. Daarenboven is het transparant om de locaties die onderzocht zijn te benoemen zodat de afweging in de oordeelsvorming betrokken kan worden.

Onder 3.1 wordt een huur van € 84.000 inclusief BTW genoemd hetgeen doet vermoeden dat de huur een voor omzetbelasting belaste prestatie is. Wij missen de afdracht van de omzetbelasting onder geld. Wij vragen ons af of hier sprake is van een omissie die mogelijk financiële consequenties heeft.

Onder punt 4.1 wordt gemeld dat de huuropbrengsten op langere termijn in evenwicht zullen zijn met de lasten. Wij begrijpen deze paragraaf niet helemaal, immers de huur wordt toch aangegaan voor een periode van maximaal 5 jaren.

 • Bestuursovereenkomst

Wij hebben de volgende aandachtspunten:

 • Art 3.3 geeft naar onze mening de ruimte om het aantal van 30 naar boven bij te stellen. Hier zou moeten staan dat alleen bijstelling naar beneden plaats kan vinden;
 • Art 3.4 zou moeten staan dat het COA maandelijks rapporteert over het aantal en de samenstelling van de groep asielzoekers en de omvang en de samenstelling van het personeel. Dit geeft de Gemeente en daarmee de bewoners dan de mogelijkheid om naleving van de afspraken te monitoren;
 • Art 4.4 lijkt onterecht opgenomen, immers dit geeft de ruimte om zonder verder overleg de overeenkomst met 5 jaren te verlengen terwijl nu overeengekomen wordt dat de huisvesting voor maximaal 5 jaren aangeboden zal worden;
 • Art 6 is een vrijblijvend artikel en biedt veel ruimte om t.z.t. zaken anders te regelen. Wij missen in ieder geval een garantie omtrent de omvang en de kwaliteit van de medewerkers in verhouding met het aantal asielzoekers. Verder missen wij dat zoveel als mogelijk gewerkt zal worden met medewerkers die in dienst zijn bij het COA;
 • Artikel 7 missen wij een gedegen boetebeding bij niet naleving van deze bestuursovereenkomst.

Het voorstel is om de basis vast te leggen in een bestuursovereenkomst waar het model waarschijnlijk voorgesteld is door het COA. Wij vragen ons af of andere modellen overwogen zijn en of een andere vorm van overeenkomst, bijvoorbeeld een convenant waar meerdere partijen betrokken zijn, een beter alternatief is.

 • Koopovereenkomst

Wij hebben de volgende vragen c.q. opmerkingen:

 • Er worden geen publiekrechtelijke beperkingen vermeld. In art 6.2 wordt koper echter gewezen op een mogelijk publiekrechtelijke beperking. Wij vragen ons af of er voldoende onderzoek gedaan is naar mogelijke beperkingen;
 • Art 6.4.2 Wordt vermeld dat de woning niet is aangesloten op het riool. Heeft dit nog gevolgen voor de het toekomstig gebruik? Indien alsnog een riolering aangelegd moet worden dan zal dit mogelijk tot aanzienlijke kosten leiden. In hoeverre heeft de Gemeente een zorgplicht in deze en zullen om die reden deze kosten ten laste van de Gemeente komen?
 • Art 19 Er wordt gekocht waarbij afgezien wordt van normaal te achten garanties. Dit kan onbedoelde financiële gevolgen hebben.
 • Voorstel participatie

Er wordt een breed participatieproject opgestart waarbij breed participanten uitgenodigd worden waaronder een vertegenwoordiging bewoners van Sint-Laurens. De omvang maakt het proces slecht beheersbaar en de omvang roept gelijktijdig de vraag op waarom niet de vertegenwoordigers die frequent gebruik maken van het fietspad naar Middelburg.

Dit brengt ons op het onderwerp omgeving. De fysieke invulling van de omgeving zal belangrijk zijn in het kader van de veiligheid dan wel de veiligheidsbeleving. Asielzoekers zullen gebruik gaan maken van het openbaar vervoer en zullen te voet naar de bushalte gaan. Er is geen voetpad hetgeen zonder meer tot gevaarlijke situaties gaat leiden.

Verder is de omgeving donker en wordt nu al in de avond en nacht als onveilig ervaren, ofwel er moet verlichting komen.

Wij vragen ons af hoe participatie hier effectief kan zijn. Voor het treffen van adequate voorzieningen zoals het mogelijk verleggen van een sloot, aanleg van voetpaden, aanleg van verlichting en aanleggen van oversteekplaatsen bij de rotonde zal medewerking van het Waterschap en of Rijkswaterstaat nodig zijn. Dit gaat een tijd duren en ongetwijfeld leiden tot discussies rond verdeling van kosten. Wij vragen ons af hoe participatie in dit kader effectief zal zijn en zien het risico dat uiteindelijk geen maatregelen getroffen zullen worden met alle gevolgen van dien voor de asielzoekers en bewoners.

Voor het overige verwijzen wij kortheidshalve naar paragraaf 6 van ons schrijven d.d. 9 februari.  

 • Overige aandachtspunten

In onze brief van 14 december gericht aan het college (waarop wij geen reactie ontvangen hebben) zijnnog de volgende aandachtspunten vermeld:

 • Het aanstellen van minimaal één ambtenaar (met vervanging bij afwezigheid) als aanspreekpunt voor de bevolking die bij klachten met het COA contact op zal nemen waarbij binnen 48 uur de oplossing terug gemeld wordt. Dit voorkomt dat de dorpsbewoners als éénling moeten proberen gehoor te vinden bij het COA, de gemeente dan wel bij de politie betreffende mogelijk klachten;
 • De opvanglocatie zal door een voldoende aantal mensen begeleid moeten worden vanuit het COA. Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat er harde afspraken komen met het COA dat dit vast personeel wordt met voldoende kennis en ervaring met de doelgroep; 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan horen wij dat graag.

Wij vertrouwen erop dat u deze brief zal bespreken tijdens de raadsvergadering van 28 februari.