Geachte raadsleden,

Op de raadsvergadering van 8 februari jl. hebben wij aangekondigd dat wij schriftelijk zouden reageren op het voorstel van het College van B&W inzake de AMV.

  1. Uw opdracht aan het college

Tijdens uw vergadering van 14 december is het voorstel van het college inzake de AMV aan de orde geweest en heeft u als raad de beslissingsbevoegdheid tot u genomen. Daarbij heeft u het college verzocht om met het dorp in overleg te treden en op zoek te gaan naar een andere locatie geschikt voor maximaal 25 bewoners.

Wij hebben uw opdracht als volgt gehoord:

  • Ga op zoek naar een andere locatie voor de AMV, de voorgestelde locatie stuit op te veel bezwaren;
  • Ga op zoek naar een locatie voor maximaal 25 bewoners en zoek aanvullende ruimte in een ander dorp voor de opvang van een mogelijk tweede groep;
  • Ga in overleg met de dorpsbewoners zodat u met een gedragen voorstel komt en overleg dit voorstel met het COA.

De verantwoordelijk wethouder heeft in deze vergadering uitgesproken om vanaf nu samen te gaan optrekken met het dorp zodat er een gedragen voorstel voorgelegd kan worden.

  • Communicatie/ het proces

Vanaf het begin is het proces gesloten geweest en bleek dat het plan onvoldoende voorbereid en doordacht was. Dit schept verwarring en creëert wantrouwen onder de dorpsbewoners.

Het plan lijkt vanaf de aanvang geregisseerd door het COA, waarbij er geen rekening gehouden is met de constructieve relatie die de afgelopen jaren is opgebouwd tussen de gemeente en het dorp Serooskerke. Een inschattingsfout die gekenmerkt wordt door gebrek aan inlevingsvermogen en empathie.

Mensen voelen zich overvallen en hebben het gevoel dat er niet geluisterd wordt naar de zorgen die de bewoners hebben. Een en ander is voldoende aan de orde gekomen tijdens de voorgaande raadsvergaderingen en onze brieven gericht aan het college.

Blijkbaar is het college na 14 december door gegaan met hetgeen waarmee men al bezig was. Het college laat zich ambtelijk ondersteunen waarbij het er steeds meer op begint te lijken dat deze ondersteuning gebeurt onder regie van het COA en niet gebaseerd is op een eigen opvatting gebaseerd op het belang van de bewoners.

Wij horen van het College op 23 december middels een telefoontje en daarna ontvangen wij een bevestiging hiervan middels een cryptisch mailtje. In het telefoontje en dit mailtje werden wij uitgenodigd voor overleg, daarbij moesten wij denken aan een vorm van platformoverleg.

Het mailtje hebben wij gelezen als een verzoek tot overleg conform uw opdracht. Op basis hiervan hebben wij als bestuur overleg gehad en hebben wij overleg gehad met een delegatie vanuit de insprekers. Een en ander hebben wij netjes aan de betrokken ambtenaar meegedeeld, samen met een voorstel met overlegpunten gericht op herstel van vertrouwen en uiteindelijk een plan van aanpak op weg naar een oplossing.

Enige tijd later ontvangen wij de vraag of wij al gereageerd hebben op het voorstel betreffende het overleg, omdat de wethouder nog niets gehoord had. Wij hebben per omgaande onze mails nogmaals gestuurd in afwachting van een reactie.

Na enige tijd hebben wij telefonisch overleg met de verantwoordelijk wethouder, waarin hij zijn zorg deelde over de aard van het overleg en de te verwachten aanwezigen.

Dit hebben wij besproken in de dorpsraadvergadering van 24 januari met als conclusie dat wij het overleg constructief moeten aangaan.

Op maandag 29 januari hebben wij weer telefonisch overleg met de verantwoordelijk wethouder waarin hij nogmaals zijn zorg deelt over het overleg en de hoop uitspreekt dat het overleg constructief kan blijven. Hij vraagt onze voorzitter om het overleg te leiden waarop wij, met enige zorg, positief gereageerd hebben. Dit in de verwachting dat wij met de betrokkenen de ins en outs voldoende voorgesproken hebben en in staat zullen zijn om vooruitgang te boeken op weg naar een constructieve oplossing.

Er ontstaat nog enige verwarring over locatie, agenda etc. maar uiteindelijk komt er een definitief mailtje. In dit laatste mailtje wordt opeens een andere agenda voorgesteld en wordt meegedeeld dat de Gemeente de leiding van de vergadering op zich zal nemen. Met enige verbazing hebben wij hierop dinsdagochtend 30 januari gereageerd en zijn wij (een vertegenwoordiging vanuit de Dorsraad en een vertegenwoordiging vanuit de insprekers), die avond op het Gemeentehuis in Domburg verschenen.

Na een korte chronologische samenvatting werd ons door de wethouder meegedeeld dat er overeenstemming bereikt is met het COA over 30 jongeren en dat er een voorlopig koopcontract betreffende pand Wilgenhoekweg 33 gesloten is. De betrokken ambtenaar deelde nog mee dat zij haar aanpak afgestemd had met andere Gemeenten en dat de slotsom was dat er een “autocratisch besluit” genomen moest worden. De communicatie rond de vergadering vond zij ongelukkig en zij zou dit nu anders doen. De vergadering is in verwarring afgesloten met de slotsom dat verder overleg zinloos is. Door de ambtenaar en wethouder wordt uitgesproken dat er geen sprake is en zal zijn van participatie in deze fase richting besluitvorming.

Onthutst hebben wij het Gemeentehuis verlaten, onze verbazing uitsprekend dat zo voortvarend (het lijkt wel in grote haast) overeenstemming bereikt is met het COA over aantal en locatie, verontwaardigd over het feit dat er geen inhoud gegeven is aan het constructieve overleg waar u uitdrukkelijk om verzocht heeft en verbaasd over het feit dat het college de mogelijkheid van een constructieve oplossing genegeerd heeft.

Het is aan de Raad om te oordelen over de wijze waarop het college uw opdracht heeft uitgevoerd. Het mag duidelijk zijn dat wij een andere invulling verwacht hadden en dat wij verwacht hadden dat eerst overlegd zou worden met de dorpsbewoners en daarna met het COA.

  • Berichtgeving

De brief van het college d.d. 31 januari aan de bewoners van Serooskerke wekt de suggestie dat er overleg geweest is. Wij vinden deze suggestie vervelend en hebben de bewoners geschreven dat er geen overleg geweest is maar dat er slechts een mededeling gedaan is.

  • Locatie en omvang

Het college heeft een voorlopig koopcontract Wilgenhoekweg 33 gesloten. De vraagprijs is € 1.550.000 k.k. Dit betekent grofweg dat bij aanvaarding van de vraagprijs de kosten van de koop ruim € 1.700.000 zijn en dan is er nog voor een belangrijk bedrag aan investeringen te verwachten.

Het risico bestaat dat deze investering uiteindelijk een negatieve invloed zal hebben op het budget wat beschikbaar is voor investeringen in een MFA. Het mag duidelijk zijn dat wij het onaanvaardbaar vinden indien uiteindelijk op de investeringen in de MFA’s Serooskerke (school samen met sportruimte en nieuw verenigingsgebouw) en de herinrichting van het dorp bezuinigd moet worden.

Het pand zal ruimte bieden aan maximaal 30 jongeren voor een periode van 5 jaren. De omvang van de locatie heeft de potentie in zich om uit te breiden zodat er meer jongeren kunnen worden gehuisvest. Een toekomstige uitbreiding is voor ons onacceptabel en wij verzoeken u te garanderen dat een oplossing voor een mogelijke aanvullende vraag gevonden zal worden in een ander dorp. Daarenboven verzoeken wij u erop toe te zien dat het contract tussen de Gemeente en het COA voldoende garanties biedt zodat 30 echt het maximum is en de vijf jaar termijn niet overschreden zal worden.

De omvang van de locatie is groter dan het door ons onderbouwde (aantal asielzoekers in relatie tot de omvang van de vergelijkbare leeftijdsgroep van ons dorp) aantal van 20 jongeren en groter dan uw opdracht van 25. De wethouder heeft vastgehouden aan een aantal van 30 en het groeimodel laten varen. Het is uw politieke verantwoordelijkheid om af te wegen of nu voldaan wordt aan uw opdracht.

  • Verkeersveiligheid en overige zaken

Het pand is gelegen aan een doorgaande weg met fietspad. Er is geen voetpad en in adequate verlichting is niet voorzien. Dit zal gevaarlijke situaties opleveren. Wij verzoeken u erop toe te zien dat er maatregelen genomen worden waarbij rekening gehouden wordt met de natuur (voorkom lichtverontreiniging zoveel mogelijk).

Wij wijzen u erop dat wij op 26 oktober een aantal aandachtspunten onder de aandacht van het college gebracht hebben. Tot op heden hebben wij hierop geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen. Wij verzoeken u erop toe te zien dat deze punten afdoende door het college in de overeenkomst met het COA verwerkt worden dan wel tot aanvullende maatregelen zullen leiden.

  • Participatieplan

In het schrijven d.d. 31 januari van het college wordt gesproken over een participatieplan dat aan u voorgelegd zal worden. Wij vinden het onaanvaardbaar dat participatie gestart wordt nadat de pap gestort is. Daar het college blijkbaar geen vertrouwen heeft in het oplossend vermogen van de Dorpsraad lijkt het ons ongewenst om deze participatie te faciliteren. Wij nemen aan dat het college zelf in staat zal zijn om de beoogde participatie te organiseren en dat het college onze inbreng niet nodig acht.

  • Tot Slot

Het is aan de Raad om zich een oordeel te vormen over het proces en het uiteindelijke voorstel van het college. Onze perceptie is dat niet voldaan is aan uw opdracht. Wij wachten in spanning af wat uiteindelijk uw politieke oordeel is en wensen u wijsheid toe bij het nemen van uw beslissing.

Wij zullen een afschrift van deze brief doen toekomen aan het college en de inhoud van de brief delen met de bewoners van Serooskerke.

Met vriendelijke groet,

Jan H. Kousemaker                           Manon Kluijfhout